Duidelijkheid over regelgeving woonboten

Duidelijkheid over regelgeving woonboten

Geplaatst op 21-05-2019  -  Categorie: _Archief

Minister Blok biedt duidelijkheid over regelgeving woonboten. Nederland kent een groot aantal woonboten, watervilla’s en drijvende hotels of restaurants. Deze ‘drijvende objecten’ zijn volgens de Raad van State – via een uitspraak in april 2014 – een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en waarop de bouwregelgeving van kracht is. De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met een aanpassing in de Woningwet die juridische onduidelijkheden in de bouwregelgeving wegneemt voor bestaande en nieuwe drijvende objecten.

Met de voorgestelde aanpassing wordt een groot aantal bestaande drijvende bouwwerken gelegaliseerd. Bestaande woonboten mogen blijven liggen, afgegeven vergunningen gelden voortaan als omgevingsvergunning en hoeven niet verbouwd te worden om aan het Bouwbesluit 2012 te gaan voldoen. Vanzelfsprekend mag geen gevaar ontstaan voor de veiligheid of gezondheid, dan kan worden ingegrepen door de gemeente op grond van de zorgplicht.

Voor nieuw te bouwen woonboten, watervilla’s en drijvende horecagelegenheden moet wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd en geldt het Bouwbesluit 2012. Wel kunnen bepaalde passages in het bouwbesluit niet van toepassing worden verklaard, zoals bepaalde hoogtes of de aanwezigheid van een balkon, tuin of berging. Deze uitzonderingen worden meegenomen in een gewijzigd Bouwbesluit.

Schepen die nog actief gebruikt worden voor de (plezier)vaart worden niet aangemerkt als bouwwerk en hoeven niet te voldoen aan het Bouwbesluit.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel met de voorgestelde aanpassing voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

Onderverdeling categorieën:

A. Bestaande gevallen:

Op wetsniveau wordt via overgangsrecht geregeld dat de technische voorschriften van de hoofdstukken 2 t/m 7 van het Bouwbesluit 2012 over nieuwbouw, de verbouw, de staat en het gebruik van bouwwerken niet van toepassing zijn op woonboten die ligplaats hebben op het moment van inwerkingtreding van de betreffende wijziging van de Woningwet en de Wabo. Voor die gevallen gaat de zorgplicht van artikel 1a Woningwet als vangnet m.b.t. veiligheid en gezondheid gelden;

B. Nieuw bouwwerk aan de vaart onttrokken:

Tevens wordt geregeld dat die technische voorschriften ook niet van toepassing zullen zijn op aan de vaart onttrokken schepen die na inwerkingtreding van bedoelde wetswijzigingen door functiewijziging voortaan als bouwwerk moeten worden aangemerkt (zoals een voormalig binnenvaartschip dat voortaan op een vaste ligplaats uitsluitend voor woondoeleinden gaat worden gebruikt). Ook voor die gevallen gaat de zorgplicht als vangnet m.b.t. veiligheid en gezondheid gelden;

C. Nieuw bouwwerk niet aan de vaart onttrokken:

De technische voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw, de verbouw, de staat en het gebruik van bouwwerken zullen wel van toepassing zijn op na de inwerkingtreding van bedoelde wetswijzigingen nieuw te bouwen drijvende objecten die als bouwwerk worden ontworpen (zoals nieuwe woonarken en drijvende villa’s). Dat vergt op sommige punten aanpassing van het huidige Bouwbesluit 2012, hetzij door het buiten toepassing verklaren van een voorschrift dan wel door aanpassing van een voorschrift.

D. Verder zal op wetsniveau duidelijk worden gemaakt dat schepen die niet aan de vaart onttrokken zijn hoe dan ook geen bouwwerk in de zin van de Woningwet zijn. Daarmee wordt duidelijk gemaakt dat op die categorie helemaal geen Bouwbesluiteisen of omgevingsvergunningvereisten van toepassing zijn.

De precisie inhoud van de aangepaste Woningwet en een toelichting erop, zullen nog volgen.


De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl