Over LWO

De Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO) is een belangenvereniging van woonbootbewoners die tot doel heeft wonen op het water mogelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Wonen op het water is een erkende woonvorm, maar die beleidsopvatting beperkt zich helaas voornamelijk tot het papier. In werkelijkheid worden woonbootbewoners nog steeds geconfronteerd met uitsterfbeleid, opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Nieuwe landelijke wetgeving en aanpassing van lokale regelgeving kan hierin verbetering brengen.

Dat gaat niet vanzelf. Dat doet de LWO samen met haar leden. Wordt lid en steun de LWO. U kunt zich hier aanmelden.

De LWO tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

icoon-thumb-up

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging is de kerntaak van de LWO. Het LWO bestuur behartigt de bovenlokale belangen. De behartiging van de lokale belangen ligt bij de lokale organisaties met (desgewenst) ondersteuning van de LWO. Op beide fronten wordt ondersteuning geboden door deskundige leden en professionals.

icoon-bullhorn

Informatie en communicatie

De LWO maakt informatie over wonen op het water toegankelijk. Er is veel informatie over waterwonen binnen de LWO, maar ook bij de overheid, zusterorganisaties als de FVEN, vakbladen en commerciële partijen als juristen, makelaars, adviseurs. Daarbij wordt regelgeving lokaal op verschillende manieren geïnterpreteerd en gecombineerd. De LWO brengt deze informatie samen op haar website. De communicatie binnen de organisatie en tussen de LWO en haar omgeving zorgt voor een stevig netwerk dat beschikbaar is als het nodig is.

icoon-road

Ondersteuning

Leden kunnen rekenen op deskundige ondersteuning door de LWO als er problemen zijn met hun ligplaats of woonboot. De ondersteuning vindt plaats door het bestuur, deskundige leden en professionals. Op de ledenpagina is informatie beschikbaar en ondersteunen leden elkaar door het uitwisselen van ervaringen. De leden blijven wel zelf verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende bijstand, bijvoorbeeld voor het inschakelen van hun rechtsbijstandverzekering.

icoon-camera

Beeldvorming

Waterwonen is een waardevolle woonvorm met toekomst, maar woonboten worden nogal eens als een probleem ervaren. De LWO stimuleert een positieve beeldvorming door vernieuwende en succesvolle projecten onder de aandacht te brengen. Het is belangrijk dat stakeholders de kwaliteiten van waterwonen zien. De positieve beeldvorming is ook een inspiratiebron voor vernieuwende lokale initiatieven.


LWO bestuur

Max Noordhoek – Voorzitter

Ruim vijfentwintig jaar geleden kocht ik mijn eerste woonboot. Een tot ‘schark’ omgebouwd vrachtscheepje. Na enkele jaren werd deze vervangen door een woonark met betonnen casco. Deze voldoet nog steeds prima.
In de begintijd was er weinig geregeld, zoals op veel meer plaatsen het geval was. Gedoogde ligplaats, nog geen riolering, vaag geregeld schuurtje aan de wal. Inmiddels is er riolering aangelegd, zijn de acht woonboten die hier liggen opgenomen in het bestemmingsplan en zijn er goede afspraken gemaakt met de eigenaar van het water, het waterschap. Af en toe wat duwen en trekken, maar over het geheel genomen is dit alles in goed overleg verlopen.

De afgelopen twee raadsperiodes ben ik gemeenteraadslid geweest. In deze ruim acht jaar heb ik het lokale bestuur ook van de andere kant leren kennen.

Ik hoop de bovenstaande ervaring te kunnen gebruiken voor mijn bestuurslidmaatschap. De laatste paar jaar is er binnen de LWO veel aandacht geweest voor zaken binnen de vereniging. Het is tijd alle aandacht weer te richten op de wereld om ons heen. Die wereld is aan het veranderen. Er is een verschuiving naar andere, meer luxe vormen van wonen op het water. Wat betekent dit voor onze belangenbehartiging en de bestuurssamenstelling? Gaan woonboten wel of niet vallen onder het begrip ‘bouwwerk’, en zo ja, wat heeft dit voor gevolgen voor onze sector? Leidt de centralisatie van wet- en regelgeving tot gelijkvormigheid en minder problemen op plaatselijk niveau of juist tot veel verschillen in interpretatie en toepassing? Wat betekent dit voor de verhouding tussen landelijke en plaatselijke belangenbehartiging en daarmee voor de relatie met de leden?

Het bestuur bestaat uit vijf leden met een verschillende achtergrond. We rekenen op de steun van de leden en op de inbreng van de deskundigheid die bij veel leden aanwezig is.

Liesbeth Koning – Secretaris

Als je iets regelt, doe het dan goed

Net een paar maanden waterbewoner in Rotterdam en meteen ingelijfd worden door de plaatselijke woonbootvereniging ZOAB, omdat de gemeente de woonschepenverordening wilde wijzigen en de klankbordgroep nog wel wat leden kon gebruiken. Dat was nog eens een warm welkom toen ik in 2000 weer in Rotterdam kwam wonen. Onder het motto ‘als je iets regelt, doe het dan goed’ moest krachtig weerwoord worden geboden aan het ambtelijk apparaat dat alle eisen van de bouwverordening van toepassing wilde verklaren op een woonschip. Kan niet, mag niet volgens de wetgever. Enfin, de Rotterdamse gemeenteraad liet zich overtuigen door ZOAB en er kwam een redelijke woonschepenverordening.

In Rotterdam bleef het relatief rustig en wie niet verder keek dan zijn eigen omloop, kon in het begin van dit millennium denken dat de juridische stormpjes hier en daar in het land wel zouden overwaaien. De rechter ging echter steeds vaker en scherper mee in de redenering dat een woonschip een bouwwerk is en dus moet voldoen aan de bouweisen voor een huis op de wal.

Het kleine beetje rechtsbescherming dat de woonschipbewoner/eigenaar nog restte dankzij de toelichting in het Bouwbesluit –dit besluit is niet van toepassing op woonschepen en woonarken- werd vorig jaar april met een nonchalante pennenstreek doorgekrast door de rechter. De rechter vindt dat alle woonschepen bouwwerken zijn. Het gevolg: als een woonschip geen bouwvergunning heeft, is dit een illegaal bouwwerk en in de meeste gevallen ook nog illegaal aanwezig volgens het bestemmingsplan. Ondanks pleidooien van de LWO en advocaten om die uitsluitingsregel in de wet op te nemen (zo kan je namelijk die rechterlijke uitspraak óók lezen) vanwege de onmogelijkheid aan het bouwregels te voldoen, is de wetgever druk doende allerlei wetten zo aan te passen.

Duidelijk is dat we nu in ieder geval niet meer met de handen in de zakken kunnen toekijken hoe en wat de wetgever gaat repareren, want er kan van alles misgaan.

Kunnen er bouwregels worden gemaakt die de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van woonboten waarborgen? Misschien wel, maar dan wel met respect voor alle variëteiten van drijvend wonen. En er moet een fatsoenlijke rechtsbescherming komen door wettelijk te regelen dat ligplaatsen in het bestemmingsplan worden benoemd als ‘wonen’. Een derde te regelen kwestie is de wettelijke huurbescherming voor de ligplaats, analoog aan huurbescherming voor wonen op de wal. Deze drie maatregelen vormen de schil die ons eigen nestje beschermt en die recht doet aan het standpunt dat wonen op het water een volwaardige woonvorm is.

We moeten ons laten horen om gezien te worden en ons laten zien om gehoord te worden. Daarom zet ik mij in voor de LWO en hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan de totstandkoming van goede wetgeving voor de waterbewoners.

Will van Summeren – Penningmeester

De nieuwe penningmeester.

 

De statuten

De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) is een belangenvereniging van woonbootbewoners die tot doel heeft wonen op het water mogelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te houden. Wonen op het water is een erkende woonvorm, maar die beleidsopvatting beperkt zich helaas voornamelijk tot het papier. In werkelijkheid worden woonbootbewoners nog steeds geconfronteerd met uitsterfbeleid, opheffing van ligplaatsen, beperkende verordeningen en extreme verhogingen van liggelden. Nieuwe landelijke wetgeving en aanpassing van lokale regelgeving kan hierin verbetering brengen.

Dat gaat niet vanzelf. Dat doet de LWO samen met haar leden. Wordt lid en steun de LWO. U kunt zich hier aanmelden.
De statuten van onze vereniging vindt u hier.

De LWO tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken.

 

De Landelijke Waterwoon Organisatie

De LWO behartigt de belangen van woonbootbewoners, ondersteunt haar leden, stimuleert activiteiten die van belang zijn voor het wonen op het water en onderhoudt een uitgebreid netwerk om haar doelen te bereiken. De LWO doet dat samen met haar leden.

Contact

LWO Secretaris
p/a Postbus 166
6600 AD Wijchen

Bankrekeningnummer: NL62INGB0007112302

LWO-Helpdesk

Heeft u vragen of problemen: mail ons!

De LWO-Helpdesk geeft eerstelijnsadvies bij juridische en andere problemen
rond het waterwonen. Stel uw vraag via ons mailadres: owl.[antispam].@lwoorg.nl of
schriftelijk aan: Postbus 166, 6600 AD Wychen.

E-mail

Voor vragen aan het bestuur: owl.[antispam].@lwoorg.nl

Voor de ledenadministratie: nimdanedel.[antispam].@lwoorg.nl